ALGEMENE COMMERCIËLE VOORWAARDEN
Geldig vanaf 28 maart 2021
Artikel 1: Identiteit
De naam “ALT-LED” verwijst naar:
De eenmanszaak VisuArt, handelend onder de naam ALT-LED, is statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hoensbroek in de gemeente Heerlen.
Economiestraat 39 BU34 – 6433 KC Hoensbroek
contact@alt-led.com
KvK-nummer: 14128740
BTW nummer: NL001813957B45
Artikel 2: Definities
Bestelling: een overeenkomst met betrekking tot de verkoop en levering van een artikel, die voortvloeit uit het handelen van de klant bij het plaatsen van een bestelling voor de levering van producten via de website, gevolgd door een elektronische bevestiging van ontvangst van die bestelling door ALT-LED.
Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf via de website een bestelling plaatst.
Product (en): alle producten die een klant via de website kan bestellen.
Website: www.alt-led.com
Artikel 3: Toepasselijkheid
Deze algemene commerciële voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen.
De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van de klant of enige andere voorwaarden, in welke vorm dan ook, wordt door ALT-LED uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op een bestelling.
Deze algemene voorwaarden worden elektronisch aan de klant ter beschikking gesteld en in een vorm die door de klant eenvoudig kan worden opgeslagen op een permanente opslagmedium voor gegevens.
Indien op bepaalde producten specifieke voorwaarden van toepassing zijn, wordt deze informatie expliciet vermeld op de website.
Met betrekking tot de toepasselijkheid van de voorwaarden wordt een elektronische melding gelijkgesteld met een schriftelijke melding.
Artikel 4: Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van ALT-LED zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook voor de leveringsbeschikbaarheid, levertijd, prijsstelling en specificaties.
Hoewel bij het samenstellen van de website de grootste zorgvuldigheid is betracht, kan ALT-LED de aanwezigheid van kennelijke vergissingen of fouten niet uitsluiten en kunnen kenmerken van de producten (prijs, uiterlijk, etc.) onjuist worden gecommuniceerd of weergegeven. In dat geval gelden de kenmerken die op de productverpakking staan ​​vermeld, of de prijs die op de factuur aan de klant wordt gepresenteerd. De klant heeft geen recht op levering op basis van onjuist verstrekte gegevens. Bij een dergelijke afwijking heeft de klant het recht ALT-LED te informeren dat het product niet wordt geaccepteerd. In dat geval neemt ALT-LED het product terug.
Artikel 5: Leveringsverbod voor grootschalige, illegale en professionele teelt van cannabis
In verband met de wettelijke onderzoeksplicht zal de klant bij het plaatsen van een bestelling bij ALT-LED verklaren dat de bestelde producten niet bedoeld zijn om te worden gebruikt, ter beschikking gesteld, geleverd, voorbereid, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, uitgegeven of vervoerd voor of in verband met grootschalige, illegale of professionele cannabisteelt. ALT-LED is bevoegd om aan de levering van producten voorwaarden te verbinden om zoveel mogelijk te voorkomen dat deze niet worden gebruikt bij grootschalige, illegale of professionele cannabisteelt.
Artikel 6: Totstandkoming en beëindiging van het contract
Het contract komt tot stand zodra de bestelling succesvol is geregistreerd. ALT-LED bevestigt onmiddellijk de totstandkoming van het contract door een elektronische bevestiging naar de klant te sturen.
De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de betreffende producten beschikbaar zijn.
Indien er afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden voor het bestellen, leveren of retourneren van specifieke producten die via de website worden aangeboden, wordt deze informatie expliciet vermeld.
Indien blijkt dat het door de klant bestelde product of de door de klant bestelde producten niet voorradig zijn, is ALT-LED gerechtigd de bestelling te annuleren, dat wil zeggen de overeenkomst te ontbinden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te worden. In het laatste geval zal ALT-LED de klant zo spoedig mogelijk na het plaatsen van de bestelling informeren.
ALT-LED kan, in de volgende gevallen, het contract met de klant ontbinden zonder aansprakelijk te worden voor contractbreuk jegens de klant, of betaling van schadevergoeding of enige andere betaling aan de klant:
  • Als de klant de contractuele voorwaarden niet tijdig naleeft.
  • Als er een insolventieprocedure wordt geopend ten aanzien van de klant, of de klant een faillissementsaanvraag indient.
  • Indien aan de klant surseance van betaling is verleend.
  • Indien de klant een natuurlijk persoon is, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing.

 

Artikel 7: Annulering
1. Klanten kunnen niet eenzijdig besluiten een overeenkomst te ontbinden of niet na te komen, tenzij ALT-LED haar schriftelijk toestemming heeft gegeven.
2. Indien de klant het bepaalde in lid 1 overtreedt, is de klant aan ALT-LED een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 10% van de factuurwaarde, alsmede alle door ALT-LED gemaakte kosten, met een minimum van € 15 per bestelling.
Artikel 8: Prijzen en betaling
1. De prijzen op de website zijn in euro’s inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
2. ALT-LED is gerechtigd de prijzen van de aangeboden producten te wijzigen.
3. De klant dient het aan ALT-LED verschuldigde bedrag voor een bestelling binnen veertien dagen na het plaatsen van de bestelling te voldoen op een van de door ALT-LED geautoriseerde (of overeengekomen) betaalmethoden, zoals vermeld op de website.
Artikel 9: Afbeeldingen en specificaties
1. Alle afbeeldingen van producten en de daarbij behorende specificaties, maten en details op de website zijn slechts indicatief. Het product dat uiteindelijk aan de klant geleverd wordt kan enigszins afwijken van de afbeeldingen en specificaties qua kleur, maat etc. Dit betekent niet dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.
2. Bij een dergelijke afwijking heeft de klant het recht ALT-LED te informeren dat het product niet wordt geaccepteerd. In dat geval neemt ALT-LED het product terug.
Artikel 10: Levering
1. ALT-LED zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
2. De levertijden vermeld in offertes, aanbiedingen en op de website zijn indicatief. De opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Een overschrijding van de leveringstermijnen geeft geen aanleiding tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht om contractuele verplichtingen na te komen of op te schorten, of de overeenkomst te ontbinden.
3. Als plaats van levering geldt in principe het adres dat door de klant aan ALT-LED is meegedeeld. Melding kan plaatsvinden via de website of via de bestelinstructies.
4. ALT-LED kan in gedeelten leveren.
5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust tot het moment van feitelijke bezorging op het in lid 3 genoemde adres bij ALT-LED, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. ALT-LED zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
7. In het verlengde van het bepaalde in lid 5 is ALT-LED pas in verzuim na ontvangst van een aanmaning van de klant die ALT-LED in gebreke stelt en na het verstrijken van de redelijke termijn voor nakoming, zoals vermeld in de herinnering. In deze omstandigheden heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
8. Indien de klant producten weigert of afspraken niet nakomt voordat levering heeft plaatsgevonden, behoudt ALT-LED zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of de producten onmiddellijk te vervreemden.
Artikel 11: Retourneren
1. Geleverde producten kunnen uitsluitend geretourneerd worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst.
2. Indien de klant de levering niet binnen 14 dagen op juistheid heeft gecontroleerd, wordt aangenomen dat de klant die levering heeft geaccepteerd.
3. Er kan geen aanspraak meer worden gemaakt op ALT-LED nadat de klant de geleverde artikelen in gebruik heeft genomen of deze heeft doorverkocht.
4. Afnemer verplicht zich gedurende de in lid 1 genoemde periode zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de klant het product wenst te retourneren, dient dit te worden geretourneerd in de originele staat en verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk). De klant zal het product zo snel mogelijk terugsturen.
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door ALT-LED in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ALT-LED totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met ALT-LED gesloten overeenkomst (en) deugdelijk is nagekomen, waaronder de koopprijs, eventuele toeslagen, rente. , belastingen, kosten en schade.
2. Door ALT-LED geleverde zaken waarop ingevolge lid 1 een eigendomsvoorbehoud rust, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of anderszins te bezwaren.
3. De klant dient te allen tijde al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ALT-LED veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan dient de klant ALT-LED daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Indien ALT-LED gebruik wil maken van de eigendomsrechten waarnaar in dit artikel wordt verwezen, dient de koper vooraf onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming te geven aan ALT-LED en door ALT-LED aan te wijzen derden. al die plaatsen waar het eigendom van ALT-LED zich bevindt en om die items weer in bezit te nemen.
Artikel 13: Garantie en conformiteit
1. ALT-LED garandeert dat de door ALT-LED geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, zoals door partijen redelijkerwijs bedoeld bij het aangaan van de overeenkomst.
2. ALT-LED garandeert de conformiteit van haar producten gedurende een periode van zes maanden na levering.
3. De garantie vervalt indien de klant zonder melding van ALT-LED wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen door een derde, of indien het defect het gevolg is van beschadiging of door invloeden van buitenaf.
4. In geval van non-conformiteit is ALT-LED alleen gehouden tot reparatie of herlevering van de niet conforme producten of diensten. Indien de waarde van reparatie of herlevering hoger is dan de waarde van het product, heeft ALT-LED recht op restitutie van de verkoopprijs. ALT-LED is niet aansprakelijk voor enige verdere schadevergoeding.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. ALT-LED aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, anders dan burgerlijke aansprakelijkheid en schade als gevolg van opzet of grove schuld van ALT-LED.
2. Elke aansprakelijkheid van ALT-LED – om welke reden dan ook (inclusief toerekenbare tekortkoming, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking of onrechtmatige daad) – is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar is geïdentificeerd als de maximale dekking in het betreffende geval.
3. Indien ALT-LED niet verzekerd is voor de schade maar toch aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de prijs die de koper aan ALT-LED heeft betaald voor het product.
4. Aansprakelijkheid voor alle vormen van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de intellectuele eigendomsrechten (inclusief copyright) die verband houden met alle producten en diensten die op grond van een contract aan een klant ter beschikking worden gesteld (inclusief maar niet beperkt tot software en gegevens), behouden door ALT-LED of de leverancier en niet overdracht aan de klant.
Artikel 16: Vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens
De persoonsgegevens die door ALT-LED worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van de overeenkomst, vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring van ALT-LED, die de aanvullende waarborgen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens uiteenzet, maakt deel uit van het contract en is als bijlage bij deze algemene commerciële voorwaarden gevoegd.
Artikel 17: Overmacht
1. ALT-LED is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare reden van niet nakoming (overmacht). Op grond van het bepaalde in artikel 74 Boek 6 Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming niet worden toegerekend aan ALT-LED in geval van een omstandigheid die zich voordoet buiten de wil van ALT-LED, waaronder: gewapend conflict, oorlogsdreiging, mobilisatie, rellen, (werk) stakingen of uitsluitingen, brand, overstromingen, ziekte en / of ongevallen met haar personeel, computerstoringen, bedrijfsonderbrekingen, verminderde productie, schaarste aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertragingen , gerechtelijke tussenkomst, invoerbeperkingen of andere beperkende maatregelen opgelegd door de autoriteiten, evenals elke andere belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend afhankelijk is van de wil van ALT-LED, zoals niet-levering of te late levering van goederen en diensten door de leveranciers ingeschakeld door ALT-LED. Bovendien kan ALT-LED niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een pandemie.
2. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 18: Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen ALT-LED en de klant waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en de tussen partijen bestaande rechtsverhoudingen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 19: Algemeen
1. ALT-LED is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking zodra deze op de website zijn gepubliceerd. Indien een klant vervolgens een bestelling plaatst voor een product (of producten) zoals aangeboden op de website, accepteert de klant daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden. Deze algemene voorwaarden dienen daarom zorgvuldig te worden gelezen voordat u een bestelling plaatst voor een product (of producten).
2. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
3. ALT-LED wijst elke verantwoordelijkheid voor typefouten af ​​en behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen.